Chính Sách Quyền Riêng Tư


Văn bản này là một bộ phận của Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (tại đây), người dùng phải đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ trước khi chúng tôi áp dụng chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư là rất quan trọng, do vậy, văn bản này sẽ thể hiện rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng, trong văn bản này, thuật ngữ "thông tin" sẽ không bao gồm "mật khẩu", trừ những lúc chúng tôi định nghĩa rõ ràng.


Những thông tin chúng tôi thu thập

Loại và số lượng thông tin chúng tôi thu thập và lưu trữ phụ thuộc vào cách người dùng sử dụng dịch vụ. Để sử dụng dịch vụ, người dùng cần phải tạo tài khoản, bao gồm cả thông tin mật khẩu và thông tin cá nhân (tên, địa chỉ thư điện tử). Máy chủ của chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ nhật ký sử dụng dịch vụ của người dùng một cách nặc danh (https://jobnet.com.vn). Thông tin này có thể được sử dụng để tạo bản báo cáo về cách mà người dùng sử dụng Website và dịch vụ, thông qua đó chúng tôi có cơ sở để cải tiến Website và dịch vụ.

Người dùng có thể quyết định không cung cấp thông tin số điện thoại trên hệ thống, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không thể nhận được bất kỳ thông tin cập nhật về việc làm mà người dùng đã nộp CV.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Thông tin mà người dùng cung cấp trên dịch vụ sẽ được xử lý bởi chúng tôi, và các bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin truy cập (mật khẩu) hệ thống sẽ không được truy cập bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Tất cả thông tin (gồm mật khẩu) sẽ được xử lý trong môi trường an toàn và bảo mật.


Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán bất kỳ thông tin gì của người dùng. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ quyết định chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba được xác nhận và ủy quyền bởi chúng tôi. Khi có yêu cầu từ Cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ cung cấp một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử, những thông tin cá nhân (tên, địa chỉ thư điện tử, thông điệp trao đổi) sẽ được sử dụng với mục đich trả lời hoặc chuyển tiếp cho các đơn vị có liên quan.


Nhận thư điện tử từ chúng tôi

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư điện tử trong một số tình huống (chẳng hạn, yêu cầu cấp lại mật khẩu, đã nộp CV thành công). Khi chúng tôi gửi thư điện tử cho người dùng, chúng tôi sẽ sử dụng các cơ chế bảo mật mặc định của nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (gồm Google G Suite, Microsoft Office 365).


Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Người dùng có quyền truy cập thông tin cá nhân của chính mình trên hệ thống, cũng như có quyền chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó. Trong trường hợp xóa thông tin mà chúng tôi có về bạn, vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi đến địa chỉ info@jobnet.com.vnvà chúng tôi sẽ xử lý trong 3 - 5 ngày làm việc.


Cookies và các công nghệ khác

Các Website, dịch vụ, ứng dụng, thư điện tử, quảng cáo của chúng tôi sử dụng "cookies" và các công nghệ khác để giúp chúng tôi hiểu hành vi người dùng tốt hơn, bằng cách ghi nhận lại những phần nào của Website được người dùng truy cập nhiều, cũng như đánh giá sự hiệu quả của quảng cáo và công cụ tìm kiếm. Chúng tôi xem thông tin thu thập được từ cookies và các công nghệ khác là thông tin không bảo mật.


Điều chỉnh chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào, và chúng tôi sẽ thông báo đến bạn trước khi chính mới có hiệu lực ít nhất 1 tuần.


Liên hệ

Khi cần liên hệ với chúng tôi, vui lòng sử dụng thông tin sau:

JobNet Team (Vietnam)

Email: info@jobnet.com.vn

Website: https://jobnet.com.vn

Xin lưu ý rằng, những thông tin chúng tôi thu thập được cách liên hệ này được xem như là không bí mật. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này mà không có bất kỳ hạn chế nào.


Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản thỏa thuận tiếng Anh và tiếng Việt thì bản thỏa thuận tiếng Việt này sẽ được ưu tiên áp dụng.


---

Cập nhật ngày 21/12/2019 bởi JobNet Team.